Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/60845
Title: Thực hiện mô hình bí thư Đảng ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban Nhân dân cấp xã ở An giang - Thực trạng và giải pháp
Authors: Hồ Ngọc Trường, Nguyễn Thành Nhân
Keywords: Bí thư đảng ủy
Phương thức lãnh đạo
An Giang
Abstract: Thực hiện chủ trương tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, bám sát yêu cầu thực tiễn đặt ra, Đảng bộ tỉnh An Giang đã triển khai thực hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân (UBND) cấp xã một cách bài bản - thí điểm, tổng kết, nhân rộng, đạt được kết quả rất tích cực, góp phần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả phương thức lãnh đạo Đảng. Bài viết tập trung làm rõ ưu điểm hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và xác định một số giải pháp tiếp tục thực hiện, duy trì bền vững mô hình ở An Giang.
Issue Date: 2020-09
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí Lý luận chính trị số 9/2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Lý luận chính trị
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.