Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/60849
Title: Phương thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội ở Việt Nam hiện nay
Authors: Phạm Huy Kỳ
Keywords: Bảo vệ
Tư tưởng của Đảng
Quan điểm sai trái
Mạng xã hội
Việt Nam
Abstract: Đối với nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả tuyên truyền về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là yêu cầu, nhiệm vụ đặc diện rõ các cách thức, thủ đoạn của các thế lực thù địch, trong đó có việc sử dụng mạng xã hội để chống phá Đảng, Nhà nước ta, từ đó tìm ra phương thức bảo vệ và đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả.
Issue Date: 2020-09
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí Lý luận chính trị số 9/2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Lý luận chính trị
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.