Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/60849
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.coverage.spatialThư viện Quốc hội-
dc.creatorPhạm Huy Kỳ-
dc.date.issued2020-09-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/60849-
dc.description.abstractĐối với nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả tuyên truyền về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là yêu cầu, nhiệm vụ đặc diện rõ các cách thức, thủ đoạn của các thế lực thù địch, trong đó có việc sử dụng mạng xã hội để chống phá Đảng, Nhà nước ta, từ đó tìm ra phương thức bảo vệ và đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả.-
dc.format.extent7 trang, pdf-
dc.languagevivi
dc.rightsTạp chí Lý luận chính trịvi
dc.subjectBảo vệvi
dc.subjectTư tưởng của Đảngvi
dc.subjectQuan điểm sai tráivi
dc.subjectMạng xã hộivi
dc.subjectViệt Namvi
dc.titlePhương thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội ở Việt Nam hiện nayvi
dc.typeBài tríchvi
dc.source.methodTạp chí Lý luận chính trị số 9/2020-
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.