Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/61003
Title: Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện cơ sở pháp luật bảo đảm dân chủ ở Việt Nam
Authors: Tống Đức Thảo, Trần Văn Thắng
Keywords: Xây dựng
Cơ sở pháp luật
Dân chủ
Việt Nam
Abstract: Dân chủ là nhu cầu tất yếu của con người khi xã hội ngày càng phát triển. Trong học thuyết Mác - Lênin, vấn đề dân chủ luôn được đề cập và phân tích sâu sắc, là mục tiêu quan trọng hướng đến việc xây dựng một nền dân chủ đầy đủ nhất - dân chủ xã hội chủ nghĩa, ở nước ta, từ khi đất nước độc lập xây dựng Nhà nước Việt Nam XHCN, Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng phát huy dân chủ và xây dựng thể chế nhằm phát huy quyên làm chủ của nhân dân. Điều đó thể hiện trước hết ở việc xây dựng và hoàn thiện cơ sở pháp luật thực hiện dân chủ ở cơ sở thông qua việc ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Nhà nước các văn bản pháp luật của Quốc hội, của Chính phủ, các bộ, ngành chức năng về dân chủ và phát huy quyền làm chủ của nhân dân qua gần 35 năm đổi mới. Bài viết tập trung làm rõ sự cần thiết xây dựng và hoàn thiện cơ sở pháp luật đảm bảo dân chủ ở Việt Nam hiện nay.
Issue Date: 2020-09
Type: Bài trích
Extent: 8 trang, pdf
Method: Tạp chí Lý luận chính trị số 9 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Lý luận chính trị
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.