Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/61006
Title: Ý chí Hồ Chí Minh trong việc xây dựng nền dân chủ cộng hòa ở Việt Nam qua cuộc tổng tuyển cử năm 1946
Authors: Nguyễn Thị Lan Phương
Keywords: Ý chí
Hồ Chí Minh
Dân chủ cộng hòa
Việt Nam
Tổng tuyển cử
Năm 1946
Abstract: Với thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám nam 1945, Nhà nước Việt Nam Dân Cộng hòa ra đời, mở đầu thời kỳ xây dựng chế độ dân chủ ở Việt Nam. Trong thời gian đầu độc lập, nền kinh tế của đất nước kiệt quệ, trình độ dân trí vô cùng thấp nhưng quyết làm chủ của nhân dân, đặc biệt trên lĩnh vực chính trị, vẫn được đảm bảo thực thi. Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên, với sự tham gia của đông đảo nhân dân, đã diễn ra thành công vào ngày 6-1-1946. Trên cơ sở đó một Chính phủ nhân dân được hình thành. Bài viết tập trung làm rõ ý chí Hồ Chí Minh trong việc xây dựng nền dân chủ cộng hòa và những giá trị đối với hiện nay.
Issue Date: 2020-09
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí Lý luận chính trị số 9 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Lý luận chính trị
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • LLCT9.20.Y chi HCM_xdung nen dan chu cong hoa VNam_1946.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 9,71 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.