Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/61108
Title: Sàn giao dịch công nghệ - Yếu tố quan trọng trong phát triển tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ hiện nay
Authors: Nguyễn Thanh Tuấn
Keywords: Công nghệ
Trung gian
Thị trường
Khoa học và công nghệ
Abstract: Tổ chức trung gian được đánh giá là một trong các yếu tố cấu thành quan trọng của thị trường khoa học và công nghệ. Trong đó, sàn giao dịch công nghệ là loại hình tổ chức trung gian có khả năng thực hiện các dịch yụ hỗ trợ các bên có nhu cầu giao dịch công nghệ, tài sản trí tuệ, từ chào mua, chào bán, giới thiệu, đại diện, đại lý, tư vấn, môi giới, hỗ trợ định giá, hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ đàm phán, ký kết, đến thực hiện giao dịch công nghệ, tài sản trí tuệ. Bài viết khái quát thực trạng sàn giao dịch công nghệ ở Việt Nam và đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển sàn giao dịch công nghệ trong giai đoạn hiện nay.
Issue Date: 2020-10
Type: Bài trích
Extent: 3 trang, pdf
Method: Tạp chí Kinh tế và dự báo số 28 tháng 10 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế và dự báo
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghệ

Files in This Item:
Thumbnail
  • KTDB28.20.San giao dich cong nghe_thi truong KHCN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,78 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.