Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/61109
Title: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh nhằm phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025
Authors: Nguyễn Thị Việt Anh
Keywords: Công nghệ thông tin
Kinh doanh
Doanh nghiệp
Giai đoạn 2021-2025
Abstract: Hiện nay, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) không còn là lựa chọn, mà đã trở thành yếu tố "sống còn" trong công tác quản lý nhà nước. Triển khai Chính phủ điện tử đã và đang là xu hướng tất yếu để nâng cao tính minh bạch trong hoạt động của Chính phủ, cũng như hiệu suất, hiệu quả hoạt động của cơ quan công quyền và góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính.
Issue Date: 2020-10
Type: Bài trích
Extent: 4 trang, pdf
Method: Tạp chí Kinh tế và dự báo số 28 tháng 10 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế và dự báo
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghệ

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.