Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/61296
Title: An Giang tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên
Authors: Huỳnh Hữu Phúc
Keywords: An Giang
Tuyên truyền
Phổ biến
Giáo dục pháp luật
Thanh niên
Abstract: Tài liệu đề cập đến một số vấn đề cơ bản nâng cao ý thức pháp luật cho thanh niên; một số biện pháp nâng cao ý thức pháp luật cho thanh niên ở tỉnh An Giang.
Issue Date: 2021-03
Type: Bài trích
Extent: 3 trang, pdf
Method: Tạp chí Quản lý nhà nước số 302 tháng 3 năm 2021
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.