Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/61562
Title: Chính sách tín dụng ngân hàng thúc đẩy phát triển nông nghiệp - nông thôn và giảm nghèo bền vững góp phần phát triển kinh tế ứng phó hiệu quả với đại dịch COVID-19
Authors: Hoàng văn Dũng
Keywords: Tín dụng
Ngân hàng
Nông nghiệp
Nông thôn
Giảm nghèo bền vững
Kinh tế
Đại dịch Covid-19
Abstract: Bài viết tập trung phân tích thực trạng quá trình đổi mới chính sách tín dụng nông nghiệp - nông thôn, những kết quả đạt được trong giai đoạn hiện nay, phân tích tác động của vốn tín dụng ngân hàng đến phát triển nông nghiệp - nông thôn và khuyến nghị hàm ý chính sách.
Issue Date: 2021
Type: Bài trích
Báo cáo điều tra xã hội học
Extent: 9 trang, pdf
Method: Kỷ yếu hội thảo: Kinh tế Việt Nam năm 2020 và triển vọng năm 2021: “Ứng phó và vượt qua đại dịch Covid – 19, hướng tới phục hồi và phát triển” - Trang Thông tin Tài chính doanh nghiệp của Hội tư vấn thuế Việt Nam, 3-2021.
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Đại học Kinh tế Quốc dân
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.