Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/61609
Title: Khó khăn và thách thức của hoạt động ngân hàng đối với nền kinh tế trong bối cảnh đại dịch Covid-19
Authors: Đào Đức Bùi
Keywords: Hoạt động ngân hàng
Kinh tế
Đại dịch Covid-19
Abstract: Bài viết tập trung phân tích, đánh giá, đưa ra nhận xét các nội dung điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước và hoạt động tín dụng của các tổ chức tín và đề xuất khuyến nghị hàm ý chính sách về những vấn đề này trong bối cảnh đại dịch Covid-19.
Issue Date: 2021
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Kỷ yếu hội thảo: Kinh tế Việt Nam năm 2020 và triển vọng năm 2021: “Ứng phó và vượt qua đại dịch Covid – 19, hướng tới phục hồi và phát triển” - Trang Thông tin Tài chính doanh nghiệp của Hội tư vấn thuế Việt Nam, 3-2021.
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Đại học Kinh tế quốc dân
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.