Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/61685
Title: Cơ chế bảo hiến ở Việt Nam hiện nay
Authors: Nguyễn Võ Linh Giang
Keywords: Cơ chế
Bảo hiến
Việt Nam
Cơ chế bảo hiển
Abstract: Bài viết phân tích các vấn đề lí luận và thực tiễn quy định pháp luật về cơ chế bảo hiến ở Việt Nam theo hai tiêu chí là chủ thể và trình tự thủ tục; so sánh với pháp luật của một số quốc gia về vấn đề này; đề xuất hoàn thiện cơ chế bảo vệ Hiến pháp ở Việt Nam hiện nay theo hướng: ban hành văn bản luật điều chỉnh riêng về cơ chế bảo vệ Hiến pháp, trong đó xác định rõ vai trò giải thích Hiển pháp của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và quy định chủ thể duy nhất có thẩm quyền bảo vệ Hiến pháp; thành lập Hội đồng bảo hiến theo mô hình của Cộng hoà Pháp.
Issue Date: 2019-06
Type: Bài trích
Extent: 16 trang, pdf
Method: Tạp chí Luật học số 6 năm 2019
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Luật học
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • LH6.19.Co che bao hien VNam hien nay.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 30,8 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.