Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/61686
Title: Hoạt động của Fintech ở Việt Nam hiện nay - Thực trạng pháp luật điều chỉnh và giải pháp pháp lý nhằm hoàn thiện pháp luật
Authors: Nguyễn Hải Yến
Keywords: Fintech
Việt Nam
Thanh toán điện tử
Pháp luật
Cho vay ngang hành
Abstract: Bài viết nghiên cứu về Fintech và một số hoạt động đặc trưng của các công ty Fintech ở Việt Nam hiện nay như hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán điện tử, gọi vốn cộng đồng và hoạt động cho vay ngang hàng. Trên cơ sở làm rõ những hạn chế và bất cập của các quy định pháp luật hiện hành điều chỉnh hoạt động của công ti Fintech, bài viết đề xuất một số kiến nghị như: cần xem xét tồn tại công ti Fintech là chủ thể kinh doanh đặc biệt để xây dựng và hoàn thiện khuôn khổ pháp lí cho sự tồn tại và hoạt động của công ti Fintech; ban hành Luật thanh toán, các quy định chuẩn hoá đối với hoạt động thanh toán điện tử và ghi nhận chứng từ thanh toán điện tử; thiết lập cơ sở pháp lí cho hoạt động gọi vốn cộng đồng và hoạt động cho vay ngang hàng; ban hành các quy định về công nghệ thông tin, sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và phòng, chống rửa tiền để đảm bảo an toàn cho hoạt động của các công ti Fintech nhằm hướng tới mục tiêu ổn định và phát triển kinh tế đất trong bổi cành cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay.
Issue Date: 2019-06
Type: Bài trích
Extent: 10 trang, pdf
Method: Tạp chí Luật học số 6 năm 2019
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Luật học
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • LH6.19.Fintech_VNam_Thuc trang_GPhap_Hoan thien PLVNam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 20,31 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.