Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/61747
Title: Phát triển các định chế tài chính phi ngân hàng ở Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế ứng phó đại dịch covid-19
Authors: Phan Ngọc Tấn
Keywords: Phi ngân hàng
Ngân hàng
Việt Nam
Kinh tế quốc tế
Đại dịch Covid-19
Abstract: Bài viết tập trung phân tích, làm rõ thực trạng quản lý và phát triển hoạt động của các định chế tài chính phi ngân hàng, và có một số khuyến nghị về vấn đề này.
Issue Date: 2021
Type: Bài trích
Extent: 12 trang, pdf
Method: Kỷ yếu hội thảo: Kinh tế Việt Nam năm 2020 và triển vọng năm 2021: “Ứng phó và vượt qua đại dịch Covid – 19, hướng tới phục hồi và phát triển” - Trang Thông tin Tài chính doanh nghiệp của Hội tư vấn thuế Việt Nam, tháng 3/2021.
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Đại học Kinh tế quốc dân
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.