Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/61844
Title: Phương thức xây dựng NHCH đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của sinh viên Đại học sư phạm Toán qua học phần Đại số sơ cấp
Authors: Thái Thị Nga
Issue Date: 2017-10-04
Type: Luận án, luận văn
Extent: 210 tr.
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Khoa học

Files in This Item:
Thumbnail
  • 29881.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.