Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/61877
Title: Vận dụng những luận điểm của tuyên ngôn để xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam và Đảng cộng sản Việt Nam
Authors: Nguyễn An Ninh
Keywords: Luận điểm
Tuyên ngôn
Giai cấp công nhân
Việt Nam
Đảng Cộng sản Việt Nam
Abstract: Bài viết trình bày đến việc xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam đáp ứng yêu cầu của công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam ngang tầm với sứ mệnh lịch sử đối với dân tộc.
Issue Date: 2018-02
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí Lý luận chính trị số 2 năm 2018
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Lý luận chính trị
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • LLCT2.18.Luan diem cua tuyen nộn_giai cap cong nhan VNam_DCSVNam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 10,37 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.