Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/61938
Title: Phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên nhằm phát triển du lịch bền vững
Authors: Lê Văn Đính
Keywords: Văn hóa truyền thống
Dân tộc thiểu số
Tây Nguyên
Du lịch
Abstract: Các tỉnh Tây Nguyên có một nên văn hóa bản địa phong phú và đa dạng với những di sản văn hóa vật thể, phi vật thể hết sức quý giá, trong đó có những di sản được UNESCO công nhận là "Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại"... Đây thực sự là những giá trị tài nguyên đặc biệt của Tây Nguyên để phát triển du lịch theo hướng bền vững. Tuy nhiên, việc khai thác giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên để phát triển du lịch hiện nay đang bộc lộ không ừ những hạn chế, bất cập, yếu kém, đòi hỏi phải sớm có các giải pháp khắc phục.
Issue Date: 2018-05
Type: Bài trích
Extent: 8 trang, pdf
Method: Tạp chí Lý luận chính trị số 5 năm 2018
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Lý luận chính trị Tạp chí Lý luận chính trị số 5 năm 2018
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.