Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/62475
Title: Một số điểm mới về tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở theo Bộ Luật Lao động năm 2019 và dự báo tác động đến doanh nghiệp
Authors: Nguyễn Thị Bích
Keywords: Đại diện người lao động
Tổ chức đại diện người lao động
Người lao động
Bộ Luật Lao động năm 2019
Doanh nghiệp
Abstract: Để bảo đảm cân bằng vì vị thế người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) trong quan hệ lao động (QHLĐ) thì bên trung gian thứ ba - "tổ chức đại diện người lao động" được thành lập. Bộ luật Lao động (BLLĐ) năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành quy định tổ chức này có vai trò đại diện, bảo vệ người lao động là lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn, NLĐ; tham gia, thương lượng, ký kết và giám sát việc thực hiện một số nội bộ trong doanh nghiệp, tham gia, hỗ trợ giải quyết tranh chấp lao động; hạn chế vụ tranh chấp lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. Trong phạm vi bài viết này, tác giả trình bày một số điểm mới về đại diện người lao động tại cơ sở theo BLLĐ năm 2019; đồng thời xem xét một số tác động của các quy định này đối với các doanh nghiệp khi Bộ Luật Lao động năm 2019 chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.
Issue Date: 2020-06
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí Khoa học pháp lý số 6 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Khoa học pháp lý
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.