Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/62503
Title: Thu hồi tài sản tham nhũng ở Việt Nam, tham khảo kinh nghiệm nước ngoài và một số kiến nghị
Authors: Trần Quốc Minh, Nguyễn Thị Thu Hằng
Keywords: Thu hồi tài sản
Tài sản
Tham nhũng
Vụ án tham nhũng
Abstract: Bài viết tập trung nghiên cứu, phân tích cơ chế thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng quy định của pháp luật Việt Nam, chỉ ra những bất cập, hạn chế trong cơ chế thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng theo pháp luật Việt Nam hiện hành. Bài viết phân tích cơ chế thu hồi tài sản tham nhũng ngoài thủ tục tố tụng hình sự trong pháp luật một số quốc gia trên thế giới. Trên cơ sở đó, nhóm tác giả đưa ra một số đề xuất nhằm tăng cường hiệu quả của việc thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng tại Việt Nam.
Issue Date: 2020-07
Type: Bài trích
Extent: 10 trang, pdf
Method: Tạp chí Khoa học pháp lý Việt Nam số 7 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Khoa học pháp lý Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Phòng chống tham nhũng

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.