Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/62579
Title: Phát triển bền vững du lịch tại Thanh Hóa
Authors: Mai Anh Vũ
Keywords: Thanh Hóa
Bền vững du lịch
Phát triển bền vững
Du lịch
Abstract: Luận án đã đánh giá thực trạng phát triển bền vững du lịch tại Thanh Hóa trong giai đoạn 2015 -2019. Sử dụng bộ tiêu chí với 3 nhóm (kinh tế, xã hôi, môi trường) nhằm đánh giá tính bền vững trong phát triển du lịch tại Thanh Hóa. Kết quả nghiên cứu đã cho thấy tỉnh Thanh Hóa phát triển du lịch chưa bền vững. Luận án đã sử dụng mô hình nghiên cứu định lượng PLS-Sem nhằm đánh giá ảnh hưởng của các nhân tố tới sự phát triển bền vững du lịch tại Thanh Hóa. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra có 7 nhân tố ảnh hưởng tới phát triển bền vững du lịch tại Thanh Hóa, trong đó nhân tố sự tham gia của cộng đồng có tác động mạnh nhất, kế đến là tổ chức quản lý du lịch, phát triển nguồn nhân lực và chất lượng dịch vụ du lịch có tác động ngang nhau ở vị trí kế tiếp, tiếp đến là phát triển hạ tầng, sau đó là phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật ngành du lịch, và cuối cùng là tài nguyên du lịch.
Advisor: Nguyễn Bá Lâm, Nguyễn Quang Vĩnh
Issue Date: 2021
Type: Luận án
Extent: 213 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
 • Luận án NCS Mai Anh Vũ.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 3,92 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tóm tắt luận án tiếng Việt.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 766,41 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tóm tắt luận án tiếng Anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 720,5 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • KẾT LUẬN MỚI LATS TIẾNG VIỆT.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 278,29 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • KẾT LUẬN MỚI LATS TIẾNG ANH.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 86,09 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.