Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/62591
Title: Pháp luật về phát triển dân tộc thiểu số bản địa ở Campuchia nhìn từ góc độ giáo dục và sở hữu đất đai
Authors: Lê Hồng Hạnh
Keywords: Dân tộc thiểu số
Campuchia
Quyền tiếp cận giáo dục
Sở hữu đất đai
Dân tộc thiểu số bản địa
Abstract: Vương quốc Campuchia là quốc gia tương đối thuần nhất về sắc tộc xét về tỷ lệ dân số của các dân tộc. Tuy nhiên, phát triển dân tộc thiểu số ở Campuchia luôn đối mặt vòi nhiều biến động chính trị, điển hình là cuộc diệt chủng do Khmer đỏ. Hiện tại, phát triển dân tộc thiểu số Campuchia cũng đứng trước những thách thúc do chủ nghĩa dân tộc mang lại với một số phân biệt đối xử. Bài viết đề cập hai khía cạnh cụ thể của chính sách, pháp luật của Campuchia về phát triển dân tộc thiểu số bản địa: Đó là giáo dục và quyền tiếp cận đất đai với những thách thứch đang tiềm ẩn ở đất nước chùa tháp.
Issue Date: 2020-09
Type: Bài trích
Extent: 13 trang, pdf
Method: Tạp chí Khoa học pháp lý Việt Nam số 9 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Khoa học pháp lý Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Dân tộc

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.