Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/62799
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của tiến độ thực hiện dự án đến chi phí đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ tại Việt Nam
Authors: Nguyễn Thị Hậu
Keywords: Giao thông đường bộ
Việt Nam
Chi phí đầu tư
Xây dựng công trình
Abstract: Nghiên cứu kiểm định sự khác biệt đã chỉ ra rằng chi phí đầu tư xây dựng CTGTĐB, mức tăng chi phí và tỷ lệ tăng chi phí đầu tư xây dựng CTGTĐB trung bình sử dụng vốn nhà nước có sự khác biệt giữa các nhóm dự án sử dụng vốn ODA, TPCP và NSNN. Thứ hạng sắp xếp về quy mô chi phí đầu tư xây dựng CTGTĐB, mức tăng chi phí và tỷ lệ tăng chi phí đầu tư xây dựng CTGTĐB trung bình của các nguồn vốn như sau: 1- dự án sử dụng vốn ODA, 2- dự án sử dụng vốn TPCP, 3- dự án sử dụng vốn NSNN; phân tích ảnh hưởng tiến độ thực hiện dự án đến chi phí đầu tư xây dựng CTGTĐB đối với từng nguồn vốn cho thấy: mỗi nguồn vốn có mức độ ảnh hưởng và xu hướng ảnh hưởng của tiến độ thực hiện dự án đến chi phí đầu tư xây dựng CTGTĐB là khác nhau. Nguồn vốn nào chịu tác động nhiều của các mệnh lệnh hành chính thì sự ảnh hưởng của tiến độ thực hiện dự án lên chi phí đầu tư xây dựng CTGTĐB không chặt chẽ như các dự án chịu tác động nhiều của cơ chế thị trường.
Advisor: Bùi Ngọc Toàn
Issue Date: 2021
Type: Luận án
Extent: 205 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Trường Đại học Giao thông vận tải
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:
Thumbnail
 • 1.Toàn văn luận án.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 3,71 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 2.Tóm tắt luận án tiếng Việt.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 590,43 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 3.Tóm tắt luận án tiếng Anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 447,08 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 4.Thông tin luận án tiếng Việt.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 183,43 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 5.Thông tin luận án tiếng Anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 12,22 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.