Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/62969
Title: Tính đồng bộ, thống nhất của các quy định về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất trong Luật Đất đai
Authors: Nguyễn Quang Tuyến, Hoàng Thế Cường
Keywords: Đất đai
Sử dụng đất
Quyền và nghĩa vụ
Người sử dụng đất
Luật Đất đai
Abstract: Bài viết phân tích, đánh giá về tính đồng bộ, tính thống nhất trong nội dung các quy định về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất theo Luật Đất đai năm 2013 và chỉ ra những điểm mâu thuẫn, chồng chéo, từ đó, kiến nghị một số giải pháp sửa đổi, bổ sung các quy định về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất của Luật Đất đai năm 2013 nhằm đảm bảo tính đồng bộ, tính thống nhất.
Issue Date: 2021-04
Type: Bài trích
Extent: 4 trang, pdf
Method: Tạp chí Dân chủ và pháp luật – số 4(349) tháng 4 năm 2021
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Dân chủ và Pháp luật
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.