Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/63098
Title: Tư duy mới của Đảng về tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ tổ quốc
Authors: Lê Huy Vịnh
Keywords: Tư duy mới của Đảng
Đảng
Quốc phòng
An ninh
Abstract: Tư duy mới của Đảng về tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc thể hiện trong đường lối, chủ trương, chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ đặt ra vừa cấp bách vừa có tính chiến lược lâu dài. Bởi vậy, tăng cường sức mạnh quốc phòng, an ninh cần được quán triệt, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo trong giai đoạn cách mạng mới.
Issue Date: 2021-04
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Lý luận chính trị số 4 năm 2021
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Lý luận chính trị
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • LLCT.4.21.Tu duy moi Dang_tang cuong quoc phong_an ninh_bve to quoc.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 11,97 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.