Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/63109
Title: Chính sách giáo dục ngôn ngữ dân tộc thiểu số ở Việt Nam
Authors: Sa Thị Thanh Nga, Nông Bằng Nguyên
Keywords: Chính sách giáo dục
Giáo dục
Giáo dục ngôn ngữ
Dân tộc thiểu số
Việt Nam
Abstract: Chính sách giáo dục ngôn ngữ có vai trò định hướng ngôn ngữ cho người dụng trong đời sống hàng ngày. Với một quốc gia đa dân tộc, đa ngôn ngữ như Việt Nam, chính sách giáo dục ngôn ngữ dân tộc thiểu số có vai trò quan trọng trong ổn định, phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số. Chính vì vậy Đảng và Chính phủ Việt Nam đã ban hành các chính sách giáo dục ngôn ngữ dân tộc thiểu số nhằm lưu giữ, bảo tồn, phát huy tiếng nói và chữ viết của các dân tộc thiểu số. Trải qua quá trình triển khai đã bước đầu có. Bài viết cung cấp những thông tin khái quát về các chính sách giáo dục ngôn ngữ dân tộc thiểu số ở nước ta từ sau đổi mới đến nay, quá trình triển khai thực hiện cũng như một số kết quả, hạn chế của chính sách đó.
Type: Bài trích
Extent: 9 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á số 2 (251) năm 2021
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á
Appears in Collections:Phân quyền - Dân tộc

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCDNA.2(251).21.Gduc ngon ngu dtoc thieu so_VNam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 17,76 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.