Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/63370
Title: Phát triển các khu công nghệ cao của Hoa Kỳ và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
Authors: Đinh Thị Thùy Linh
Keywords: Khu công nghệ cao
Hoa Kỳ
Việt Nam
Abstract: Luận án tổng hợp và khái quát các cơ sở lý luận về sự hình thành và phát triển của KCNC, nghiên cứu thực tiễn phát triển các khu công nghệ cao (KCNC) ở một số khu vực trên thế giới. - Xác định, phân tích, làm rõ sự phát triển của KCNC ở Hoa Kỳ về số lượng, chất lượng, và các nhân tố tác động đến sự phát triển đó. Đề xuất, khuyến nghị một số điều chỉnh dựa trên sự so sánh với kinh nghiệm của Hoa Kỳ, nhằm cải thiện hiệu quả hoạt động của các KCNC tại Việt Nam.. Sự hình thành và phát triển của các KCNC dựa trên một cơ sở lý luận và thực tiễn tương đối đa dạng. KCNC đầu tiên của Hoa Kỳ được thành lập năm 1951. Các KCNC có đóng góp vô cùng quan trọng cho sự phát triển công nghệ đổi mới nói riêng và nền kinh tế Mỹ nói chung. Sự phát triển của KCNC ở Hoa Kỳ chịu tác động của nhiều nhân tố: khung khổ thể chế và chính sách, vị trí, cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực và tài chính, môi trường kinh doanh. Hiện nay, Việt Nam đang có ba KCNC nhưng chưa hoạt động hiệu quả. Việt Nam cần cải thiện các vấn đề về khung khổ kinh tế - xã hội nói chung cũng như các vấn đề liên quan đến chủ thể trực thuộc KCNC nói riêng.
Advisor: Cù Chí Lợi, Phạm Cao Cường
Issue Date: 2021
Type: Luận án
Extent: 202 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghệ

Files in This Item:
Thumbnail
 • LA DinhThiThuyLinh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,32 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TT DinhThiThuyLinh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 480,67 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TT Eng DinhThiThuyLinh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 279,92 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Trichyeu_DinhThiThuyLinh.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 281,65 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.