Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/63446
Title: Thành phố trong thành phố: đôi điều suy nghĩ
Authors: Nguyễn Cảnh Hợp
Keywords: Thành phố
Chính quyền đô thị
Abstract: Nếu cần có một thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương triển từng bước từ thị xã lên thành phố. Những đô thị đó phải được quy hoạch từ các vùng nông thôn và có một khoảng cách nhất định với khu vực nội đô, hoàn toàn có cơ sở hạ tầng đô thị riêng. Những đô thị mới đó sẽ phát triển với một chiến lược riêng, trở thành đầu tàu cho một khu vực mới.
Issue Date: 2020-12
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 24 (424), tháng 12 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCLP24.20.Thanh pho trong thanh pho_doi dieu suy nghi.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 145,29 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.