Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/63634
Title: Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu 2019 và một số khuyến nghị chính sách đối với Việt Nam
Authors: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia
Keywords: Đổi mới sáng tạo
Sáng tạo
Việt Nam
Abstract: Tổng quan nhằm cung cấp cho bạn đọc thông tin khái quát về Bộ chỉ số GII, Báo cáo Chỉ số GII 2019, kết quả Chỉ số GII của Việt Nam trong giai đoạn 2012-2019, so sánh kết quả GII của Việt Nam với một số nước lựa chọn. Tổng luận cũng đưa ra một số khuyến nghị chính sách sử dụng GII như một công cụ chính sách ĐMST phù hợp với Việt Nam, để có căn cứ xây dựng các giải pháp và hành động nhằm đạt mục tiêu mà Chính phủ đã đặt ra.
Issue Date: 2019
Type: Báo cáo
Extent: 55 trang, pdf
Method: Tổng luận khoa học-công nghệ-kinh tế-Vista.gov.vn
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghệ

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.