Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/63680
Title: Hoàn thiện pháp luật về tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập ở nước ta hiện nay
Authors: Nguyễn Minh Phương
Keywords: Dịch vụ công
Đơn vị sự nghiệp công lập
Quyền tự chủ
Abstract: Pháp luật về tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập nói chung và Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập nói riêng đã tạo cơ sở pháp lý để các Bộ, ngành, địa phương thực hiện thống nhất việc tuân thủ các điều kiện, trình tự, thủ tục, bảo đảm đúng thẩm quyền và trách nhiệm trong việc thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý. Tuy nhiên, trong bối cảnh mới, quán triệt các yêu cầu của Đảng và Nhà nước về đổi mới tổ chức và hoạt động của các đơn vị SNCL, cần tiếp tục hoàn thiện pháp luật về tổ chức các đơn vị sự nghiệp công lập.
Issue Date: 2020-02
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 4 (404), tháng 2 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.