Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/63681
Title: Hoàn thiện quy định của pháp luật về quyền sử dụng đất ở, nhà ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài
Authors: Trần Vang Phủ, Trần Thụy Quốc Thái
Keywords: Quyền sử dụng nhà ở
Quyền sử dụng đất ở
Nhà ở
Định cư ở nước ngoài
Abstract: Đảng và Nhà nước ta luôn nhất quán quan điểm cho rằng người Việt Nam định cư ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Vì vậy, việc hoàn thiện quy định của pháp luật liên quan đến việc sử dụng đất ở nói riêng, các loại đất khác nói chung cũng như tạo nhiều điều kiện thuận lợi hơn cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu, đầu tư xây dựng nhà ở tại Việt Nam là đòi hỏi cấp thiết cả về mặt lý luận và thực tiễn nhằm khuyến khích người Việt Nam định cư ở nước ngoài về đoàn tụ cùng gia đình cũng như đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.
Issue Date: 2020-02
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 4 (404), tháng 2 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.