Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/63693
Title: Vấn đề sở hữu tài sản trong Hiến pháp năm 2013
Authors: Nguyễn Văn Cừ
Keywords: Sở hữu
Tài sản trong Hiến pháp
Hiến pháp
Sở hữu tài sản
Abstract: Theo Hiến pháp Việt Nam năm 2013, vấn đề sở hữu tài sản được ghi nhận thống nhất với nhiều hình thức sở hữu và thành phần kinh tế. Hiến pháp vẫn ghi nhận sở hữu toàn dân về tư liệu sản xuất chủ yếu, quan trọng đối với nền kinh tế quốc dân và Nhà nước là đại diện chủ sở hữu - có các quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt đối với tài sản này. Các quy định của Hiến pháp là nguyên tắc chủ đạo, quyết định đối với hệ thống pháp luật điều chỉnh quan hệ sở hữu ở Việt nam. Quy định về vấn đề sở hữu tài sản trong Luật đất đai năm 2013, Bộ luật dân sự năm 2013 vừa bảo đảm sự thống nhất, vừa thể hiện tính đặc thù ở Việt nam.
Issue Date: 2017-04
Type: Bài trích
Extent: 11 trang, pdf
Method: Tạp chí Pháp luật và thực tiễn điện tử, https://vjol.info.vn/index.php/pltt/issue/archive
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • PLTTOL4.17_Van de so huu tai san_Hien phap 2013.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 16,16 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.