Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/63699
Title: Bàn về cơ cấu tổ chức Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026
Authors: Đinh Dũng Sỹ
Keywords: Cơ cấu tổ chức Chính phủ
Đổi mới tổ chức Chính phủ
Chính phủ
Abstract: Nghị quyết số 18 -NQ/TW ngày 5/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, trong đó có nhiệm vụ: “tiếp tục làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về phạm vi quản lý đa ngành, đa lĩnh vực của một số bộ, ngành, nhất là những bộ, ngành có chức năng, nhiệm vụ tương đồng, trùng lắp để có giải pháp phù hợp và thực hiện kiện toàn, sắp xếp tổ chức, thu gọn đầu mối trong nhiệm kỳ tới”. Để làm rõ các yêu cầu trong các Nghị quyết của Đảng và Quốc hội theo tinh thần nêu trên, từ góc nhìn thực tiễn, bài viết bàn luận về cơ cấu tổ chức Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.
Issue Date: 2020-03
Type: Bài trích
Extent: 14 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 6 (406), tháng 3 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCLP.6(406).3.2020.co cau to chuc CPhu nhiem ky 2021-2026.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 204,68 kB

    • Format : Adobe PDF



  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.