Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/63723
Title: Công chứng viên và các tổ chức nghề nghiệp công chứng ở một số nước châu Âu và khuyến nghị cho Việt Nam
Authors: Dương Thu Hương
Keywords: Công chứng viên
Công chứng
Hiệp hội công chứng
Pháp
Ý
Anh
Abstract: Bài viết đề cập đến khái quát chung về hoạt động công chúng trên thế giới; công chứng viên và tổ chức nghề công chứng ở Pháp; công chứng viên và tổ chức công chứng ở Ý; công chứng viên và tổ chức công chứng ở Anh; từ đó đưa ra kết luận và khuyến nghị.
Issue Date: 2020-05
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 09(409), tháng 5 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.