Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/63731
Title: Bảo đảm tính thống nhất trong các văn bản pháp luật quy định về xử phạt vi phạm hành chính
Authors: Phan Trung Hiền, Huỳnh Tuấn Kiệt
Keywords: Vi phạm hành chính
Luật Xử lý vi phạm hành chính
Xử lý vi phạm hành chính
Abstract: Ở Việt Nam, Luật Xử lý vi phạm hành chính là một trong những luật có số lượng lớn văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành; được chia theo từng nhóm lĩnh vực của hành vi vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính. Trên thực tế đã có tình trạng mâu thuẫn, chồng chéo giữa các quy định trong các văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành. Vì vậy, cần hệ thống hóa và đánh giá các văn bản pháp luật quy định về xử phạt vi phạm hành chính và đưa ra các giải pháp bảo đảm tính thống nhất của các văn bản pháp luật này.
Issue Date: 2020-05
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 09(409), tháng 5 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.