Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/63780
Title: Xuất khẩu lao động gắn với giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Authors: Nguyễn Nhật Anh, Nguyễn Đức Thuận
Nguyễn Hiền Ngọc
Keywords: Xuất khẩu lao động
Việc làm
Thu nhập
Người lao động
Phú Thọ
Abstract: Xuất khẩu lao động (XKLĐ) được Đảng và Nhà nước xác định là một lĩnh vực kinh tế đối ngoại quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội của Thọ là một trong các tỉnh có số lượng lao động ra nước ngoài làm việc nhiều nhất cả nưởc. Nhờ XKLĐ, kinh tế và đời sống của nhân dân đất nước. Tỉnh Phú Thọ có những chuyển biến rõ rệt. Tuy nhiên, hiệu quả hoạt động tại tỉnh Phú Thọ còn nhiều vấn đề bất cập và chưa được đánh giá đầy đủ. Bài viết phân tích thực trạng XKLĐ ở tỉnh Phú Thọ, từ đó khuyến nghị giải pháp thúc đẩy hiệu quả của hoạt động XKLĐ trong thời gian tới.
Issue Date: 2021-05
Type: Bài trích
Extent: 3 trang, pdf
Method: Tạp chí Kinh tế dự báo số 13, tháng 5 năm 2021
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế dự báo
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.