Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/63821
Title: 8 nhóm khu kinh tế ven biển trọng điểm được nhà nước đầu tư
Authors: Thông tấn xã Việt Nam
Keywords: Kinh tế
Khu kinh tế ven biển
Kinh tế biển
Kinh tế - hội nhập
Nhà nước đầu tư
Kinh tế ven biển
Abstract: Hình ảnh thể hiện vốn đầu tư cho 8 nhóm khu kinh tế ven biển trọng điểm tối thiểu bằng 70% tổng nguồn vốn hỗ trợ đầu từ ngân sách nhà nước trong kế hoạch hàng năm và 5 năm (2016-2020) cho các khu kinh tế ven biển.
Issue Date: 2015-11-16
Type: Ảnh tư liệu
Extent: 1 trang, jpg
Method: Thông tấn xã Việt Nam
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Thông tấn xã Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.