Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/63825
Title: Các khu kinh tế ven biển đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế
Authors: Thông tấn xã Việt Nam
Keywords: Kinh tế - xã hội
Kinh tế ven biển
Tăng trưởng kinh tế
Khu kinh tế
Abstract: Ảnh đã thể hiện trong 10 năm qua, các khu kinh tế (KKT) ven biển đã đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm, và góp phần tăng nhanh quá trình đô thị hóa ven biển.
Issue Date: 2018-10-16
Type: Ảnh tư liệu
Extent: 1 trang, jpg
Method: Thư viện Quốc hội
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Thông tấn xã Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.