Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/63880
Title: Đổi mới công nghệ trong ngành chế biến chế tạo Việt Nam: Vấn đề và nguyên nhân
Authors: Trần Thị Vân Anh, Phan Huy Thành
Keywords: Chế biến chế tạo
Công nghệ
Ngành chế biến chế tạo
Việt Nam
Abstract: Căn cứ theo kết quả khảo sát tình hình sử dụng công nghệ của các doanh nghiệp trong ngành chế biến chế tạo của Tổng cục Thông kê giai đoạn 2010-2018, bài viết làm rõ thực trạng công nghệ và đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp chế biến chế tạo từ đó đề xuất các giải pháp thúc đẩy các doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh.
Issue Date: 2021-04
Type: Bài trích
Extent: 10 trang, pdf
Method: Tạp chí Những vấn đề kinh tế chính trị thế giới 4(300) tháng 4 năm 2021
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Những vấn đề kinh tế chính trị thế giới
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghiệp

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.