Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/63881
Title: Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để thúc đẩy kinh tế tri thức ở một số quốc gia và hàm ý cho Việt Nam
Authors: Nguyễn Thị Phương Nam
Keywords: Nguồn nhân lực
Nguồn nhân lực chất lượng cao
Kinh tế tri thức
Abstract: Nền kinh tế tri thức của mọi quốc gia đều cần phải có một nguồn nhân lực đặc biệt là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tưong ứng. Nhiều nước trên thế giới đã có những chính sách phát triến nguồn nhân lực trong nước và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao từ các nước khác. Mục tiêu của bài viết này là khảo sát kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho kinh tế tri thức tại Mỹ và Singapore và rút ra một số bài học kinh nghiệm hữu ích cho Việt Nam trong việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để phát triển kinh tế tri thức trong bối cảnh hội nhập toàn cầu hiện nay.
Issue Date: 2021-04
Type: Bài trích
Extent: 9 trang, pdf
Method: Tạp chí Những vấn đề kinh tế chính trị thế giới, số 4(300) tháng 4 năm 2021
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Những vấn đề kinh tế chính trị thế giới
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.