Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/63951
Title: Nghiên cứu tác động của dịch vụ ngân hàng điện tử đến kết quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam
Authors: Đỗ Thanh Hương
Keywords: Ngân hàng thương mại
Dịch vụ ngân hàng
Dịch vụ ngân hàng điện tử
Việt Nam
Abstract: Luận án đánh giá thực trạng kết quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam và thực trạng phát triển dịch vụ NHĐT tại các ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2014-2018. Luận án cũng khái quát thành tựu và hạn chế cùng gợi ý các nguyên nhân về thực trạng phát triển dịch vụ NHĐT tại các NHTM Việt Nam. Áp dụng mô hình định lượng và phương pháp phỏng vấn sâu, luận án đánh giá tác động của dịch vụ NHĐT tới kết quả tài chính và kết quả phi tài chính của các NHTM Việt Nam. Đề xuất một số giải pháp cốt lõi nhằm phát huy tác động tích cực và giảm thiểu những hạn chế trong triển khai dịch vụ NHĐT đến kết quả hoạt động các NHTM Việt Nam, cụ thể như: Đẩy mạnh dịch vụ Internet banking và Mobile banking cũng như các dịch vụ ngân hàng số; Đảm bảo an toàn bảo mật giao dịch điện tử; Đầu tư nguồn lực tài chính; Tăng cường marketing trực tuyến; Đào tạo nhân lực công nghệ cao và đổi mới mô hình kinh doanh. Luận án đưa ra một số kiến nghị đối với Chính phủ và các cơ quan quản lý Nhà nước nhằm phát triển dịch vụ NHĐT, cụ thể: (i) Kiện toàn hành lang pháp lý cho dịch vụ NHĐT, (ii) Xúc tiến xây dựng hạ tầng kỹ thuật số, (iii) Tiếp tục triển khai Chính phủ điện tử và (iv) Xây dựng cơ sở dữ liệu số quốc gia thông tin dân cư.
Advisor: Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Thị Mùi
Issue Date: 2021
Type: Luận án
Extent: 225 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Trường Đại học Thương mại
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
 • Luận án Đỗ Thanh Hương.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 3,2 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • DHTM-Tóm-tắt-luận-án Tiếng Việt.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,37 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • DHTM- Tóm tắt luận án -Eng.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,15 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • DHTM-Thông tin mới luận án Tiếng Việt.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 204,54 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • DHTM- Thông tin LA- Eng.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 115,39 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.