Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/63968
Title: Bảo đảm an ninh biển, đảo để phát triển bền vững kinh tế - xã hội đất nước
Authors: Nguyễn Thị Hải Vân
Keywords: An ninh biển, đảo
An ninh
Biển
Đảo
Kinh tế - xã hội
Môi trường biển
Ô nhiễm
Abstract: Việt Nam đang đứng trước những thách thức gay gắt về bảo vệ an ninh, chủ quyền biển, đảo; về khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường biển; về tình trạng ô nhiễm môi trường biển… Vì vậy, việc bảo vệ an ninh biển, đảo, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu là nhiệm vụ thường xuyên, trọng yếu của Đảng, Nhà nước và của toàn dân. Bài viết đã phân tích quan điểm của Đảng về bảo đảm an ninh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo và xây dựng thế trận lòng dân, kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế.
Issue Date: 2019-07-29
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 9 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.