Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/63975
Title: Các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt trên thế giới và những gợi ý đối với Việt Nam
Authors: Trần Minh Ngọc
Keywords: Hành chính
Hành chính - kinh tế đặc biệt
Khu kinh tế đặc biệt
Khu kinh tế mở
Khu thương mại tự do
Khu thương mại nước ngoài
Abstract: Việc hình thành các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt trên thế giới đã và đang diễn ra mạnh mẽ với những tên gọi đa dạng, như khu kinh tế đặc biệt, khu kinh tế mở, khu thương mại tự do, khu thương mại nước ngoài,… Bài viết đã phân tích các đặc trưng và dạng thức đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt trên thế giới, những kinh nghiệm rút ra từ các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt trên thế giới, và đưa ra gợi ý với Việt Nam.
Issue Date: 2018-05-24
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 12 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.