Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/63996
Title: Hoàn thiện tổ chức công tác kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành do kiểm toán độc lập Việt Nam thực hiện
Authors: Nghiêm Xuân Dũng
Keywords: Công tác kiểm toán
Báo cáo quyết toán dự án đầu tư
Kiểm toán độc lập
Việt Nam
Abstract: Luận án đã hệ thống hóa và phân tích làm rõ những lý luận cơ bản về tổ chức công tác kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành do kiểm toán độc lập thực hiện, trong đó trình bày tổng quan về dự án đầu tư XDCB, Báo cáo quyết toán dự án đầu tư XDCB hoàn thành và phân tích những đặc điểm của các dự án đầu tư XDCB có ảnh hưởng đến tổ chức công tác kiểm toán Báo cáo quyết toán Dự án đầu tư XDCB hoàn thành trong việc xác định về nội dung, quy trình, phương pháp kiểm toán, tổ chức bộ máy, kiểm soát chất lượng kiểm toán Báo cáo quyết toán Dự án đầu tư XDCB hoàn thành. Bên cạnh đó phân tích những đặc trưng cơ bản của kiểm toán Báo cáo quyết toán Dự án đầu tư XDCB hoàn thành. Từng vấn đề lý luận được trình bày một cách logic, làm tiền đề lý luận để tác giả đi sâu nghiên cứu khung lý luận về nội dung về tổ chức công tác kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành do kiểm toán độc lập thực hiện.
Advisor: Nguyễn Thị Phương Hoa
Issue Date: 2021
Type: Luận án
Extent: 392 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Học viện Tài chính, Bộ Tài chính
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
 • LA_Nghiem Xuan Dung _ nop ra QD cap HV.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 3,1 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TTLA _T.Viet_ Nghiem Xuan Dung _ nop ra QD cap HV.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 379,72 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TTLA _T.Anh_ Nghiem Xuan Dung _ nop ra QD cap HV.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 183,8 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TT ket luan moi (T.Viet)_Nghiem Xuan Dung_nop ra QD cap HV.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 127,94 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TT ket luan moi (T.Anh)_Nghiem Xuan Dung_nop ra QD cap HV.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 108,95 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.