Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/63997
Title: Hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán quản trị tại các tổng công ty xây dựng công trình giao thông của Việt Nam
Authors: Nguyễn Thị Mai Lê
Keywords: Tổng công ty xây dựng công trình giao thông
Việt Nam
Kế toán quản trị
Hệ thống thông tin
Abstract: Luận án đã phản ánh, đánh giá thực trạng hệ thống thông tin kế toán quản trị tại các Tổng công ty xây dựng công trình giao thông của Việt Nam giai đoạn 2016-2020, bao gồm: quy trình thu thập dữ liệu đầu vào, quy trình xử lý dữ liệu đầu vào, quy trình cung cấp và báo cáo thông tin Kế toán quản trị, hệ thống kiểm soát nội bộ, hạ tầng công nghệ thông tin. Từ đó, luận án chỉ ra những thành công, hạn chế và nguyên nhân của các hạn chế. Trên cơ sở nguyên tắc và yêu cầu hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán quản trị, luận án đã đề xuất giải pháp và kiến nghị với các Tổng công ty, các cơ quan chức năng của Nhà nước có liên quan và các tổ chức nghề nghiệp, các cơ sở đào tạo nhằm hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán quản trị tại các Tổng công ty xây dựng công trình giao thông của Việt Nam.
Advisor: Đặng Văn Thanh, Nguyễn Thị Ngọc Thạch
Issue Date: 2021
Type: Luận án
Extent: 251 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Học viện Tài chính, Bộ Tài chính
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:
Thumbnail
 • LA nop ra QD cap Hoc vien _ Maile - WebBo.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 5,75 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TT _T.Viet_ ra QD _ Mai Le.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 338,83 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TT _T.Anh_ ra QD _ Mai Le.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 95,98 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • KL moi Tieng Viet_maile_3 ban.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 137,5 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • KL moi Tieng Anh_maile_3 ban.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 9,01 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.