Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64295
Title: Giữ vững quốc phòng, an ninh và bảo vệ Tổ quốc trước tác động từ sự điều chỉnh chiến lược của các nước lớn ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương
Authors: Trần Đức Tiến
Keywords: Châu Á - Thái Bình Dương
Bảo vệ Tổ quốc
Chiến lược an ninh
Cục diện khu vực
Kiềm chế
Ngăn chặn
Abstract: Bước vào những thập niên đầu thế kỷ XXI, cùng với sự dịch chuyển quyền lưc thế giới từ Tây sang Đông, khu vưc châu Á - Thái Bình Dương đang có nhiều sự thay đổi sâu sắc. Các nước lớn điều chỉnh chiến lược, thúc đẩy đan xen lợi ích, thực hiện can thiêp linh hoạt hơn, kiềm chế, ngăn chặn lẫn nhau để tạo dựng vị thế. Bài viết phân tích tác động tích cực, tác động tiêu cực, và những vấn đề đặt ra với Việt Nam trong việc điều chỉnh chiến lược của các nước lớn ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Issue Date: 2018-12-27
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 9 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.