Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64296
Title: Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội trong tình hình hiện nay
Authors: Trần Văn Rạng
Keywords: Sự lãnh đạo của Đảng
Quân đội
Nghị quyết Đại hội XIII
Tình hình mới
Các thế lực thù địch
Abstract: Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với quân đội là nguyên tắc, vấn đề có tính quy luật, nhân tố quyết định sự ra đời, trưởng thành, chiến thắng của quân đội. Trong tình hình hiện nay, các thế lực thù địch luôn tìm cách thực hiện âm mưu tách sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội. Bài viết phân tích âm mưu của các thế lực thù địch tách sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội; bài học từ thực tiễn lịch sử; giải pháp giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội.
Issue Date: 2021-06-10
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 9 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.