Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64383
Title: Hoàn thiện pháp luật về an ninh mạng trong tình hình hiện nay
Authors: Nguyễn Minh Chính
Keywords: Kinh tế
Xã hội
Luật An ninh mạng
An ninh mạng
Pháp luật Việt Nam
Thông lệ quốc tế
Abstract: Việc quy định các biện pháp bảo vệ an ninh mạng có vai trò vô cùng quan trọng, là cơ sở pháp lý để triển khai các hoạt động bảo vệ an ninh mạng và điều tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về an ninh mạng. Bài viết phân tích những thách thức đặt ra cho vấn đề an ninh mạng hiện nay; những nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng; các nhóm biện pháp nhằm bảo vệ an ninh mạng.
Issue Date: 2019-09-25
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 10 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.