Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64384
Title: Hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc: Sự tham gia tích cực, hiệu quả của Việt Nam
Authors: Thanh Huyền
Keywords: Hòa bình
Liên hợp quốc
Hoạt động gìn giữ hòa bình
Hội đồng Bảo an
Hiến chương Liên hợp quốc
Abstract: Hoạt động gìn giữ hòa bình là sự phối hợp các hoạt động, từ lĩnh vực dân sự đến lĩnh vực quân sự của các nước, các tổ chức quốc tế trên phạm vi toàn thế, dưới sự chỉ huy của Liên hợp quốc, nhằm kiến tạo hòa bình ở những nơi xung đột, giải quyết tranh chấp, bất đồng giữa các bên xung đột thông qua biện pháp hòa bình. Bài viết nêu ra việc duy trì hòa bình, an ninh quốc tế; sự tham gia tích cực, hiệu quả của Việt Nam.
Issue Date: 2019-06-01
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Temporal: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.