Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64393
Title: Hợp tác giữa Việt Nam-ASEAN-Hoa Kỳ trên lĩnh vực an ninh phi truyền thống trong bối cảnh mới
Authors: Trần Kim Chi
Keywords: Việt Nam
ASEAN
Hoa Kỳ
An ninh
An ninh phi truyền thống
Abstract: Trong những năm gần đây, an ninh phi truyền thống ngày càng trơ thanh những thách thức lớn đối với các nước trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Bài viết phân tích các vấn đề an ninh phi truyền thống; hợp tác khu vực nhằm ứng phó với an ninh phi truyền thống; một số lợi ích của quan hệ hợp tác ba bên Việt Nam-ASEAN-Hoa Kỳ về các vấn đề an ninh phi truyền thống; phát huy hiệu quả hợp tác Việt Nam-ASEAN-Hoa Kỳ về các vấn đề an ninh phi truyền thống.
Issue Date: 2018-02-09
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 9 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.