Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64396
Title: Hợp tác và đấu tranh về an ninh mạng trong quan hệ quốc tế: Cơ hội, thách thức và đề xuất chính sách đối với Việt Nam
Authors: Nguyễn Việt Lâm
Keywords: An ninh mạng
Luật An ninh mạng
An ninh
Quyền tự do cá nhân
Lợi ích quốc gia
Chủ quyền không gian mạng
Dữ liệu cá nhân
Abstract: An ninh mạng hiện là vấn đề được các quốc gia quan tâm, nghiên cứu và thúc đẩy, đặc biệt trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang ngày càng phát triển mạnh mẽ, tác động nhiều chiều, sâu rộng đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội. Bài viết phân tích cơ hội và thách thức trong hợp tác về an ninh mạng đối với các chủ thể trong quan hệ quốc tế; một số đề xuất chính sách về an ninh mạng đối với Việt Nam.
Issue Date: 2020-06-02
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 11 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.