Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/64415
Title: Kinh nghiệm quốc tế về mô hình cơ quan đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước
Authors: Hoàng Trường Giang
Keywords: Chủ sở hữu
Đại diện chủ sở hữu
Doanh nghiệp
Cơ quan đại diện
Sở hữu nhà nước
Abstract: Trong những năm gần đây, Đảng và Nhà nước ta đã nỗ lực tìm các biện pháp cơ cấu lại nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước. Bài viết phân tích các mô hình cơ quan đại diện chủ sở hữu doanh nghiệp nhà nước trên thế giới; bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.
Issue Date: 2018-05-16
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 8 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Cộng sản
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Cộng sản
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.